แผนกทันตกรรมประดิษฐ์หมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์
พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์หัวหน้าแผนกทันตกรรมประดิษฐ์
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต. วิรัช  ตระการวิจิตร
พล.ต. วิรัช ตระการวิจิตรข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์
พ.อ.หญิง จงกลวรรณ นิยมเสน
พ.อ.หญิง จงกลวรรณ นิยมเสนข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : ศุกร์
พ.อ.หญิง ปนัดดา  สุขปรีดี
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดีช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พฤหัสบดี
พ.อ.หญิง เชาวนารถ เตชะสมบูรณ์
พ.อ.หญิง เชาวนารถ เตชะสมบูรณ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
พ.ต.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี
พ.ต.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ
ร.อ.หญิง จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ
ออกตรวจ : ศุกร์
ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี
ร.อ.หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี
ออกตรวจ : พุธ
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ออกตรวจ : จันทร์