แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

ทันตแพทย์แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Lt.Col. Suparat Thamrat

พ.ท.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Lt.Col. Suparat Thamrat
หัวหน้าแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (D.D.S.,Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล (Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial surgery), Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Higher Graduate Diploma Program in Clinical  Sciences in Dentistry (Oral  Medicine), Chulalongkorn University)
 • ฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Residency Training Program in Oral Diagnostic Sciences (Oral Medicine), Chulalongkorn University)
 • วุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) (Diploma of Thai Board of Oral Diagnostic Sciences (Oral Medicine))
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรีLt.Gen.

พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี

Lt.Gen.
ข้าราชการบำนาญ, ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลCol. Wipaporn Hiransuthikul

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล

Col. Wipaporn Hiransuthikul
ข้าราชการบำนาญ, ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยากรเอนโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Science (Endodont), Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์Col. Umaporn Thearapath

พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์

Col. Umaporn Thearapath
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (D.D.S.,Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (Residency Training Program in General Dentistry,  Mahidol University)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป (Diploma of Thai Board of General Dentistry)
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว Lt. Pisutthinun Wongthouw

ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว

Lt. Pisutthinun Wongthouw

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  (D.D.S. , College Of Dental Medicine, Rangsit University)