แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

ทันตแพทย์แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์Col. Suparat Thamrat

พ.อ.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์

Col. Suparat Thamrat
หัวหน้าแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (D.D.S.,Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล (Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial surgery), Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Higher Graduate Diploma Program in Clinical  Sciences in Dentistry (Oral  Medicine), Chulalongkorn University)
 • ฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Residency Training Program in Oral Diagnostic Sciences (Oral Medicine), Chulalongkorn University)
 • วุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) (Diploma of Thai Board of Oral Diagnostic Sciences (Oral Medicine))
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลCol. Wipaporn Hiransuthikul

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล

Col. Wipaporn Hiransuthikul
ข้าราชการบำนาญ


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิทยากรเอนโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Science (Endodont), Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์Col. Umaporn Thearapath

พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์

Col. Umaporn Thearapath
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (D.D.S.,Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (Residency Training Program in General Dentistry,  Mahidol University)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป (Diploma of Thai Board of General Dentistry)
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว
ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว Lt. Pisutthinun Wongthouw

ร.ต.หญิง พิสุทธินันท์ วงษ์ท้าว

Lt. Pisutthinun Wongthouw

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  (D.D.S. , College Of Dental Medicine, Rangsit University)