พัฒนาสู่อนาคตของกองทันตกรรมรพ.พระมงกุฎเกล้า

พัฒนาสู่อนาคตของกองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

            สำหรับอนาคตของกองทันตกรรมตั้งเป้าที่จะพัฒนาการให้บริการทางทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่องครบวงจรทุกสาขา มีการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ครบวงจร ให้การรักษาทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานสากลเพื่อควบคุมและป้องการติดเชื้อในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่อื่นๆอีกในอนาคต มีการส่งเสริมงานวิจัยทางทันตกรรม และเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ต่าง ๆ ของทันตแพทย์กองทัพบก