คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว

ถาม : ทำไมถึงนอนกัดฟัน
ตอบ : นอนกัดฟัน (Sleep Bruxism) เป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวขณะนอนหลับ (Sleep Disordered Movement) ยังไม่ทราบสาเหตุที่เเน่ชัดของภาวะนอนกัดฟัน พบว่า 80 % ของกลไกการเกิดภาวะนอนกัดฟันเกี่ยวข้องกับการตื่นตัวของสมองขณะนอนหลับ (sleep micro-arousal)นอกจากนี้ ความเครียด กรรมพันธุ์ เเละ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea)ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะนอนกัดฟัน

ถาม : มีวิธีรักษาภาวะนอนกัดฟันหรือไม่
ตอบ : จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาภาวะนอนกัดฟันด้วยวิธีต่างๆ โดยการใช้ Number Needed to Treat (NNT) พบว่า การใส่ทันตอุปกรณ์ประเภทเฝือกสบฟัน (Stabilization Appliance) ขณะนอนหลับเป็นการรักษาภาวะนอนกัดฟันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ถาม : การรักษาอาการกรน (Snoring) เเละภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) ด้วยทันตอุปกรณ์ประเภท Mandibular Advancement splint ได้ผลดีเเค่ไหน
ตอบ : ประสิทธิภาพของ Mandibular Advancement Splint ในการรักษาอาการกรนเเละภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) อยู่ในช่วง 60%- 90% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนเเรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea)เเละเกณฑ์การประเมินผลการรักษา (Cut- off Criteria)