แผนกศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต. ธีระ รัตนศักดิ์
พล.ต. ธีระ รัตนศักดิ์Maj.Gen. Dheera Ratanasakdi

พล.ต. ธีระ รัตนศักดิ์

Maj.Gen. Dheera Ratanasakdi
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (D.D.S., Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) (Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery))
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery)
พล.ต. สุรเดช วรดิถี
พล.ต. สุรเดช วรดิถีMaj.Gen. Suradej Voradithee

พล.ต. สุรเดช วรดิถี

Maj.Gen. Suradej  Voradithee
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand)
พล.ต. สุเมธ เจียมศรีมงคล
พล.ต. สุเมธ เจียมศรีมงคลMaj.Gen. Sumet Jemsrimongkol

พล.ต. สุเมธ เจียมศรีมงคล

Maj.Gen. Sumet Jemsrimongkol
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand)
พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ
พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญCol. Borriboon Navacharoen

พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ

Col. Borriboon Navacharoen
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chiangmai University)

 • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand)

พ.อ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล
พ.อ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุลCol. Preuktichai Buriyameathakul

พ.อ. พฤฒิชัย บุริยเมธากุล

Col. Preuktichai Buriyameathakul
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chiangmai University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล (Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial surgery), Mahidol University)
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand)
พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์
พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์Col. Sumaporn Maleewong

พ.อ.หญิง สุมาพร มาลีวงษ์

Col. Sumaporn Maleewong

ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand)