ปัจจุบันกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

    มองปัจจุบันกองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

   

     ปัจจุบันแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลทหารบก ได้เติบโตขึ้นเป็นกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รวมเวลากว่า 88 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาและรับรองคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แล้ว

     กองทันตกรรมได้ให้การบริการทางทันตกรรมระดับตติยภูมิ โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา มียูนิตทำฟันประมาณ 60 ตัว  ให้บริการตรวจ ให้คำแนะนำ และรักษาโรคในบริเวณช่องปากและใบหน้า แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน รวมทั้งให้การฝึกศึกษาแก่นิสิตทันตแพทย์ก่อนและหลังปริญญา มีงานวิจัยทางทันตแพทย์ เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

     กองทันตกรรมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพระดับสากล โดยใช้แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ซึ่งกำหนดโดยทันตแพทยสภาในการรักษาทางทันตกรรม เช่น ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการวัดความดันโลหิต ชีพจร และอุณหภูมิ ในการรับบริการทันตกรรมครั้งแรกและก่อนการทำหัตถการทุกครั้ง เมื่อเข้ารับบริการครั้งแรกจะมีการซักประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วย การแพ้ยา ประวัติการทานยา โรคประจำตัว และการใช้ยาประจำ หลังจากนั้นจะได้รับการตรวจวินิจฉัย ประเมิน วางแผนการรักษา และให้ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาในรายที่มีความซับซ้อน โดยมีการปรึกษาวางแผนร่วมกันโดยทันตแพทย์เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน รวมทั้งได้จัดทำช่องทางพิเศษเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยในผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคทางระบบ ที่ต้องการรักษาทางทันตกรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรักษาหรือผ่าตัดทางการแพทย์ต่อไป

 

  ในการจัดบริการทางทันตกรรมแบ่งเป็น 13 แผนก ได้แก่

1. แผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

2. แผนกปริทันต์

3. แผนกรักษาคลองรากฟัน

4. แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

5. แผนกทันตกรรมหัตถการ

6. แผนกทันตกรรมจัดฟัน

7. แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

8. แผนกศัลยกรรมช่องปาก

9. แผนกเอกซเรย์

10. แผนกเวชระเบียนทันตกรรม

11. แผนกธุรการกองทันตกรรม

12. แผนกคลัง สป. ทันตกรรม

13. แผนกทันตเวชภัณฑ์กลาง

  นอกจากนั้นยังมีการบริการทางทันตกรรมในการรักษาโรคในช่องปากแบบองค์รวมได้แก่

1. คลินิกดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด

2. คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

3. คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)

4. คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกร และภาวะนอนกรน นอนหยุดหายใจ (TMD and Dental sleep medicine)

 

     นอกจากนี้ทางกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ยังมีการให้บริการรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อน ร่วมกับการให้ยาสลบทั่วไป (General Anesthesia) ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติต่างๆ และการให้ยาสลบทั่วไปเพื่อผ่าตัดในช่องปาก ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthodonactic Surgery)

     กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มความสำเร็จในการรักษา เช่น การรักษาคลองรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope), การใช้ Digital X-RAY เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาทางทันตกรรม

     จากสถิติผู้ที่มารับการบริการที่มากขึ้นกว่า 50,000 คนต่อปี กองทันตกรรมได้ขยายการให้บริการโดยเปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการเลือกเข้ารับการรักษา เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเวลาราชการ เป็นทางเลือกของผู้ป่วยในการเข้าถึงการบริการ และสนองนโยบาย รพ. พระมงกุฎเกล้า ที่เปิดคลินิกนอกเวลาราชการเพื่อบริการผู้ป่วยได้ทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม

 

     ปัจจุบันกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ และมีการเรียนการสอนให้แก่นิสิตทันตแพทย์หลักสูตรทันตกรรมรวบยอด 2 การฝึกปฏิบัติให้แก่นิสิตทันตแพทย์หลังปริญญาหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดนดอนต์  สาขาศัลยกรรมช่องปาก รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรนายสิบทันตกรรม

     ด้านวิชาการระดับนานาชาติ กองทันตกรรมได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการทันตแพทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558 (Section of Defense Forces Dental Services : SDFDS) โดยจัดทันตแพทย์เข้าร่วมการบรรยายวิชาการในครั้งนี้ด้วย และทางกองทันตกรรมได้มีการจัดการประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทันตแพทย์สังกัดกองทัพบกและทันตแพทย์ทั่วไปด้วย และสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ รพ. พระมงกุฎเกล้าที่เน้นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการร่วมกับงานประชุมวิชาการของ รพ. พระมงกุฎเกล้า เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและพัฒนาหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ทันตแพทย์ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

     บทบาททันตแพทย์ทหาร นอกจากจะปฏิบัติงานในที่ตั้งแล้ว ทันตแพทย์กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ยังมีภารกิจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองทัพบกและผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การจัดทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแพทย์และอนามัย 904 จัดทันตแพทย์สนับสนุนการตรวจร่างกายของนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล และเข้าร่วมการตรวจร่างกายประจำปีของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับแพทย์ในการสนับสนุนภารกิจส่งเสริมสุขภาพของสมาคมแม่บ้านทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหาร ตำรวจ ฯลฯ  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางแพทย์และทางทันตกรรมได้ทั่วถึง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่กองทันตกรรมเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.