แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์
พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์Lt.Col Wasawat Matchimatach

พ.ท. วสวัตดิ์ มัชฌิมาทัศน์

Lt.Col Wasawat Matchimatach
หัวหน้าแผนกทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Doctor of Dental Surgery, Thammasat University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences (Prosthodontics), Chulalongkorn University)
พล.ต. วิรัช ตระการวิจิตร
พล.ต. วิรัช ตระการวิจิตรMaj.General. Wirach Trakaenvichit

พล.ต. วิรัช ตระการวิจิตร

Maj.Gen. Wirach Trakaenvichit
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma of Clinical Sciences, Chulalongkorn University)
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์Maj.General. Maruay Songtanin

พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์

Maj.Gen. Maruay Songtanin
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมทันตกรรมประดิษฐ์, สหรัฐอเมริกา (Certificate in Prosthetic dentistry, Temple University, Philadelphia, USA.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก, สหรัฐอเมริกา (M.Sc.In Oral Biology, Temple University ,Philadelphia ,USA.)
พ.อ.หญิง จงกลวรรณ นิยมเสน
พ.อ.หญิง จงกลวรรณ นิยมเสนCol. Chongkolwan Niyomsen

พ.อ.หญิง จงกลวรรณ นิยมเสน

Col. Chongkolwan Niyomsen
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma of Clinical Sciences (Prosthodontics), Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดีCol. Panadda Sookpreedee

พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี

Col. Panadda Sookpreedee
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Doctor of Dental Surgery, Prince of Songkla University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma of Clinical Sciences (Prosthodontics), Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณCol. Pawarisa yuangsuwan

พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ

Col. Pawarisa yuangsuwan
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery, Chiangmai University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (M.Sc. Prosthetic Dentistry, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง เชาวนารถ เตชะสมบูรณ์
พ.อ.หญิง เชาวนารถ เตชะสมบูรณ์Col. Chaowanart Techasomboon

พ.อ.หญิง เชาวนารถ เตชะสมบูรณ์

Col. Chaowanart Techasomboon
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery, Mahidol University)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Residensy Training Prosthodontic, Chulalongkorn University)
ร.อ.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี
ร.อ.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรีCapt. Pattamon Sethsoontree

ร.อ.หญิง พัทธมน เศรษฐสุนทรี

Capt. Pattamon Sethsoontree

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (M.Sc. Prosthetic Dentistry, Chiangmai University)