แผนกทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมจัดฟัน

พ.อ. ปรันตป์ สุเนตนันท์
พ.อ. ปรันตป์ สุเนตนันท์Col. Parun Sunetnanta

พ.อ.ปรันตป์ สุเนตนันท์

Col. Parun Sunetnanta
หัวหน้าแผนกทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, อังกฤษ (M.Sc. in Orthodontics, University of London)
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์Col. Chananunt Traisup

พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์

Col. Chananunt Traisup
ผอ.กองทันตกรรม รพ.รร. 6

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (Thai Board of Orthodontics)
พ.อ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต
พ.อ. บัณฑิต เจริญบัณฑิตCol. Bundit Charoenbundit

พ.อ.บัณฑิต เจริญบัณฑิต

Col. Bundit Charoenbundit
ทันตแพทย์อัตราจ้าง


  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University)
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล (M.Sc. in Orthodontics, Mahidol University)
พ.อ. กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
พ.อ. กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุลCol. Kamolsak Chirarattanachotikul

พ.อ.กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล

Col. Kamolsak Chirarattanachotikul
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Orthodontics)
พ.อ.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
พ.อ.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนาCol. Pornphet Rujitwattana

พ.อ.หญิงพรเพชร หรูจิตรวัฒนา

Col. Pornphet Rujitwattana

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (Diploma of the Thai Board of Orthodontics)