แผนกรักษาคลองรากฟัน

ทันตแพทย์แผนกรักษาคลองรากฟัน

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุลLt.Col. Amornrud Khumkomgul

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล

Lt.Col. Amornrud Khumkomgul
หัวหน้าแผนกรักษาคลองรากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)
 • ปริญญาโทสาขาวิทยาเอนโดดอนติกส์ จาก มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (M.Sc. in Endodontics , The university of Manchester)
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์Col. Nualrat Chittinand

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์

Col. Nualrat Chittinand
ข้าราชการบำนาญ


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Postgraduate certificate in endodontics, Mahidol University)
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลCol. Wippaporn Hiransuthikul

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล

Col. Wippaporn Hiransuthikul
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Postgraduate certificate in endodontics, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์Col. Savitree Phannajit

พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์

Col. Savitree Phannajit
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Postgraduate certificate in endodontics, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์Col. Pimnalin Chairangsaris

พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์

Col. Pimnalin Chairangsaris
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Diploma of the Thai Board of Endodontics)
พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง
พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบางCol. Duangjai Jubang

พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง

Col. Duangjai  Jubang
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Graduate Diploma in Clinical Science (Dentistry), Field of Specialization Endodotics, Srinakharinwirot University)
ทพญ.อนงค์นาฏ เลิศยิ่งเจริญชัย
ทพญ.อนงค์นาฏ เลิศยิ่งเจริญชัยDr.AnongnartLertyingcharoenchai

ทพญ.อนงค์นาฏ เลิศยิ่งเจริญชัย

Dr. Anongnart  Lertyingcharoenchai
ทันตแพทย์อัตราจ้าง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต(Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry Rangsit University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Graduate Diploma in Clinical Science (Dentistry), Field of Specialization Endodotics, Chiang Mai University)