แผนกรักษาคลองรากฟัน

ทันตแพทย์แผนกรักษาคลองรากฟัน

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุลLt.Col. Amornrud Khumkomgul

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล

Lt.Col. Amornrud Khumkomgul
หัวหน้าแผนกรักษาคลองรากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)
 • ปริญญาโทสาขาวิทยาเอนโดดอนติกส์ จาก มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (M.Sc. in Endodontics , The university of Manchester)
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์Col. Nualrat Chittinand

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันท์

Col. Nualrat Chittinand
ข้าราชการบำนาญ, ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Postgraduate certificate in endodontics, Mahidol University)
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลCol. Wippaporn Hiransuthikul

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล

Col. Wippaporn Hiransuthikul
ข้าราชการบำนาญ, ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Postgraduate certificate in endodontics, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์Col. Savitree Phannajit

พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์

Col. Savitree Phannajit
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Postgraduate certificate in endodontics, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์Col. Pimnalin Chairangsaris

พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์

Col. Pimnalin Chairangsaris
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University)
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Diploma of the Thai Board of Endodontics)