แผนกทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ

พ.อ.หญิง อัญญารัตน์ พรหมโยธิน
พ.อ.หญิง อัญญารัตน์ พรหมโยธินCol. Anyarat Promyothin

พ.อ.หญิง อัญญารัตน์ พรหมโยธิน

Col. Anyarat Promyothin
หัวหน้าแผนกทันตกรรมหัตถการ 

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery ( D.D.S.), Faculty of Dentistry, Mahidol University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Degree of  Master of  Science (Operative Dentistry ), Mahidol University)
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่ามMaj.Gen. Rangrak Ing-Aram

พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม

Maj.Gen. Rangrak Ing-Aram
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Oral Surgery) ,Chulalongkon University)
 • ศึกษา/ฝึกงาน ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียมที่ศูนย์ทันตกรรมทหารเรือวิลเลี่ยมฮาเฟนและ รพ.ทหารฮัมบูร์ก (Dental Practice in Dental Prosthetics and Dental Implant at  Marine/ Sanitateszentrum Wilhelmshaven and Bundeswehrkrankenhaus, Hamburg, Germany)
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรีCol. Vichuda Sethsoontree

พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี

Col. Vichuda Sethsoontree
ข้าราชการบำนาญ


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Operative Dentistry), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง ทิราพร  ลีนานุพันธุ์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์Col. Thiraporn Leenanupunth

พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์

Col. Thiraporn Leenanupunth

ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) Faculty of Dentistry, Chiang Mai University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Operative Dentistry) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์Col. Kamolwat Wongarin

พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์

Col. Kamolwat Wongarin
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) Faculty of Dentistry, Chiang Mai University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Operative Dentistry), Faculty of Dentistry, Mahidol University)
พ.อ.หญิง วิภาจรี  วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติCol. Vipajaree Vichianchote

พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ

Col. Vipajaree Vichianchote
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) Faculty of Dentistry, Chiang Mai University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Operative Dentistry) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
พ.อ.หญิง ศีจิต  เลาหะคามิน
พ.อ.หญิง ศีจิต เลาหะคามินCol. Sijit Lauhakamin

พ.อ.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน

Col. Sijit Lauhakamin
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (Operative Dentistry) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University)
พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง
พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วงCol. Wilasinee Choeypuang

พ.อ. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง

Col. Wilasinee Choeypuang

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty Of Dentistry, Srinakharinwirot University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Master of Science Program in Oral Health Sciences (M.Sc), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University)