แผนกเวชระเบียนทันตกรรม

พ.ท. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง
พ.ท. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วงLt.Col. Wilasinee Choeypuang

พ.ท. หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง

Lt.Col. Wilasinee Choeypuang
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนทันตกรรม