แผนกเวชระเบียนทันตกรรม

พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุลCol. Suthisa Taebunpakul

พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล

Col. Suthisa Taebunpakul
หัวหน้าแผนกเวชระเบียนทันตกรรม