แผนกอื่นๆ

ทีม HA กองทันตกรรม เป็นตัวแทนของกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ได้เข้าร่วมนำเสนอ Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ในหัวข้อ “พัฒนาการความสมบูรณ์เวชระเบียนทันตกรรม”