วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทันตกรรมรพ.รร.6

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

 

วิสัยทัศน์ : “กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางทันตกรรมชั้นนำของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ : “กองทันตกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นทีมนำคลินิกด้านทันตกรรม ให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมในระดับตติยภูมิ มีศักยภาพเป็นเลิศ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน”