แผนกปริทันต์

ทันตแพทย์แผนกปริทันต์

พ.ต.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์
พ.ต.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์Maj. Kamonporn Boonyarit

พ.ต.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์

Maj. Kamonporn Boonyarit
หัวหน้าแผนกปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ (Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot  University)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Master Degree of Science in Clinical Dentistry (Periodontology), Srinakharinwirot University)

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค
พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาคCol. Pornthip Viriyapark

พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาค

Col. Pornthip Viriyapark
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry , Chulalongkorn University)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master Degree of Science in Periodontics, Chulalongkorn University)

พ.อ. ปรีชากร วีระประวัติ
พ.อ. ปรีชากร วีระประวัติCol. Preechakorn Veerapravati

พ.อ. ปรีชากร วีระประวัติ

Col. Preechakorn Veerapravati
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry , Mahidol University)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Certificated in Periodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University)

พ.อ. กำแหง  พัฒนอริยางกูล
พ.อ. กำแหง พัฒนอริยางกูลCol. Kumhaeng Patanaariyangkul

พ.อ. กำแหง พัฒนอริยางกูล

Col. Kumhaeng   Patanaariyangkul
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry , Chulalongkorn University)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master Degree of Science in Periodontics, Chulalongkorn University)

พ.อ.หญิง บุตรี กุลประดิษฐ์
พ.อ.หญิง บุตรี กุลประดิษฐ์Col. Butree Kulpradist

พ.อ.หญิง บุตรี กุลประดิษฐ์

Col. Butree Kulpradist
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry , Mahidol University)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Master Degree of Science in Periodontics, Mahidol University)
พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี
พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดีCol. Soranee Sethpakdee

พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี

Col. Soranee Sethpakdee
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery ,  Faculty of Dentistry, Chulalongkon University)

 • อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา (Diplomate Thai Board of Periodontology)

พ.ต. ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พ.ต. ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนครMaj. Panu Phromsakha Na Sakonnakhon

พ.ต.ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร

Maj. Panu Phromsakha Na Sakonnakhon
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry , Chulalongkorn University)

 • วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา (Diplomate Thai Board of Periodontology)