แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุลCol. Suthisa Taebunpakul

พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล

Col. Suthisa Taebunpakul
หัวหน้าแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S, Chulalongkorn University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (M.S,Chulalongkorn University)
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์Maj.Gen. Thanida Songtanin

พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์

Maj.Gen. Thanida Songtanin
ข้าราชการบำนาญ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, สหรัฐอเมริกา (Certificate in Pediatric dentistry, Temple University, USA.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก, สหรัฐอเมริกา (M.S. In Oral Biology, Temple University, USA.)
พล.ต.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
พล.ต.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุขCol. Chidapa Boonsontisuk

พล.ต.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข

Col. Chidapa Boonsontisuk
ข้าราชการบำนาญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Certificate in Pediatric dentistry, New York University, USA.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา (M.S. In Dental Materials Science, New York University, USA.)
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดมCol. Thirada Denudom

พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม

Col. Thirada Denudom
รอง ผอ. กองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล (Certificate in Residency Training Program (Pediatric Dentistry), Mahidol University)
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Diploma of the Thai Board of Pediatric Dentistry)
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิชLt.Col. Manovadee Sarapanich

พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช

Lt.Col. Manovadee Sarapanich

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (M.S., Chulalongkorn University)
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Diploma of the Thai Board of Pediatric Dentistry)
พ.ต.หญิงกุลนันท์ หนูแก้ว
พ.ต.หญิงกุลนันท์ หนูแก้วMaj.Kullanun Nukaeow

พ.ต.หญิงกุลนันท์ หนูแก้ว

Maj.Kullanun Nukaeow

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (D.D.S., Srinakharinwirot University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพข่องปาก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (M.Sc.,Oral Health Sciences, major in Pediatric dentistry), Prince of Songkla University
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  (Residency Training Program, Pediatric dentistry, Prince of Songkla University)