แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม
พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดมCol. Thirada Denudom

พ.อ.หญิง ธิรดา เด่นอุดม

Col. Thirada Denudom
หัวหน้าแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล (Certificate in Residency Training Program (Pediatric Dentistry), Mahidol University)
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Diploma of the Thai Board of Pediatric Dentistry)
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์Maj.Gen. Thanida Songtanin

พล.ต.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์

Maj.Gen. Thanida Songtanin
ข้าราชการบำนาญ, ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, สหรัฐอเมริกา (Certificate in Pediatric dentistry, Temple University, USA.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก, สหรัฐอเมริกา (M.S. In Oral Biology, Temple University, USA.)
พ.อ.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
พ.อ.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุขCol. Chidapa Boonsontisuk

พ.อ.หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข

Col. Chidapa Boonsontisuk
ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Certificate in Pediatric dentistry, New York University, USA.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา (M.S. In Dental Materials Science, New York University, USA.)
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุลCol. Suthisa Taebunpakul

พ.อ.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล

Col. Suthisa Taebunpakul

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S, Chulalongkorn University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (M.S,Chulalongkorn University)
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช
พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิชLt.Col. Manovadee Sarapanich

พ.ท.หญิง มโนวดี สารพานิช

Lt.Col. Manovadee Sarapanich

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D.D.S., Chulalongkorn University)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (M.S., Chulalongkorn University)
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (Diploma of the Thai Board of Pediatric Dentistry)