แผนกเอกซเรย์

แผนกเอกซเรย์

ถาม : อัตราค่าบริการทางรังสีรักษาแต่ละของแผนกเอกซเรย์

ตอบ :   

  1. ภาพรังสีรอบปลายราก (Periapical Radiograph)  80  บาท
  2. ภาพรังสีด้านประชิด (Bitewing Radiograph)  80  บาท
  3. ภาพรังสีด้านกัดสบ (Occlusal Radiograph)  80  บาท
  4. ภาพรังสี พาโนรามิค (Panoramic Radiograph)  300  บาท
  5. ภาพรังสี เซฟฟาโรเมทริก (Cephalometric Radiograph)  300  บาท
  6. ภาพรังสีโคนบีมซีที (CBCT)  2,000-5,000  บาท