แผนกทันตกรรมจัดฟันหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ. ปรันตป์  สุเนตนันท์
พ.อ. ปรันตป์ สุเนตนันท์หัวหน้าแผนกทันตกรรมจัดฟัน
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง จิรชณีย์  ใต้ธงชัย
พ.อ.หญิง จิรชณีย์ ใต้ธงชัยช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง ชนนันท์  ไตรทรัพย์
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์ผอ.กองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ. บัณฑิต  เจริญบัณฑิต
พ.อ. บัณฑิต เจริญบัณฑิตช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ. กมลศักดิ์  จิรรัตนโชติกุล
พ.อ. กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : พุธ, ศุกร์
พ.ท.หญิง พรเพชร  หรูจิตรวัฒนา
พ.ท.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์