แผนกทันตกรรมจัดฟันหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ. ปรันตป์  สุเนตนันท์
พ.อ. ปรันตป์ สุเนตนันท์หัวหน้าแผนกทันตกรรมจัดฟัน
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง ชนนันท์  ไตรทรัพย์
พ.อ.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์ผอ.กองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ. บัณฑิต  เจริญบัณฑิต
พ.อ. บัณฑิต เจริญบัณฑิตทันตแพทย์อัตราจ้าง
ออกตรวจ : อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
พ.อ. กมลศักดิ์  จิรรัตนโชติกุล
พ.อ. กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : พุธ, ศุกร์
พ.อ.หญิง พรเพชร  หรูจิตรวัฒนา
พ.อ.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนาช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์ หรือ อังคาร (เดือนละ 1 ครั้ง)
ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์
ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์ ทันตแพทย์อัตราจ้าง
ออกตรวจ : ศุกร์ (ที่ 2 และ 3 ของเดือน)