แผนกทันตกรรมหัตถการหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ.หญิง อัญญารัตน์  พรหมโยธิน
พ.อ.หญิง อัญญารัตน์ พรหมโยธินหัวหน้าแผนกทันตกรรมหัตถการ
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่ามข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : พฤหัสบดี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรีข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร, ศุกร์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : พฤหัสบดี
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์  วงศ์อรินทร์
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ, ศุกร์
พ.อ.หญิง ศีจิต  เลาหะคามิน
พ.อ.หญิง ศีจิต เลาหะคามินช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์ ช่วยราชการกองทันตกรรมรพ.รร.6
ออกตรวจ : พุธ
พ.อ.หญิง วิลาสินี  เฉยพ่วง
พ.อ.หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ร.ต.หญิง อนิษร เต็มอุดม
ออกตรวจ : อังคาร