แผนกทันตกรรมหัตถการหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.อ.หญิง อัญญารัตน์  พรหมโยธิน
พ.อ.หญิง อัญญารัตน์ พรหมโยธินหัวหน้าแผนกทันตกรรมหัตถการ
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่ามข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร, พุธ
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรีข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ, ศุกร์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์
พ.อ.หญิง ทิราพร ลีนานุพันธุ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์  วงศ์อรินทร์
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ, ศุกร์
พ.อ.หญิง ศีจิต  เลาหะคามิน
พ.อ.หญิง ศีจิต เลาหะคามินช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.ท.หญิง วิลาสินี  เฉยพ่วง
พ.ท.หญิง วิลาสินี เฉยพ่วง
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์