แผนกรักษาคลองรากฟันหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุลหัวหน้าแผนกรักษาคลองรากฟัน
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : พฤหัสบดี
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์