แผนกรักษาคลองรากฟันหมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุลหัวหน้าแผนกรักษาคลองรากฟัน
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์
พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : จันทร์, พฤหัสบดี
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุลข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : ศุกร์
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
พ.อ.หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ข้าราชการบำนาญ
ออกตรวจ : อังคาร
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง
พ.อ.หญิง ดวงใจ จูบาง ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
ทพญ.อนงค์นาฏ เลิศยิ่งเจริญชัย
ทพญ.อนงค์นาฏ เลิศยิ่งเจริญชัยทันตแพทย์อัตราจ้าง
ออกตรวจ : งดออกตรวจชั่วคราว