แผนกปริทันต์หมอ ออกตรวจวัน ออกตรวจเวลา ออกตรวจตารางแพทย์ออกตรวจ

เวลาออกตรวจ 08:00 - 15:00 น. (ในเวลาราชการ)
พ.ท.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์
พ.ท.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์ หัวหน้าแผนกปริทันต์
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง พรทิพย์  วิริยะภาค
พ.อ.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาคช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
พ.อ. ปรีชากร  วีระประวัติ
พ.อ. ปรีชากร วีระประวัติช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง บุตรี  กุลประดิษฐ์
พ.อ.หญิง บุตรี กุลประดิษฐ์ช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
พ.อ.หญิง สรนีย์  เศรษฐภักดี
พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดีช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
พ.ท. ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พ.ท. ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนครช่วยราชการกองทันตกรรม รพ.รร.6
ออกตรวจ : ศุกร์