คลินิกพิเศษกองทันตกรรม

รายชื่อทันตแพทย์ออกตรวจวันพุธ

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต. สุรเดช วรดิถี
พล.ต. สุรเดช วรดิถี
ทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกทันตกรรมหัตถการ

พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม
พล.ต. รังรักษ์ อิงอร่าม
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกรักษาคลองรากฟัน

พ.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
ทันตแพทย์แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกปริทันต์

พอ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
พอ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
ทันตแพทย์แผนกปรทันต์
(ทุกวันพุธที่ 1, 3, 5 ของเดือน)
พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี
พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี
ทันตแพทย์แผนกปริทันต์
(ทุกวันพุธที่ 2, 4 ของเดือน)

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พลตรี มารวย ส่งทานินทร์
พลตรี มารวย ส่งทานินทร์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมทั่วไป

พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป
(ทุกวันพุธ ยกเว้น พุธสุดท้ายของเดือน)