คลินิกพิเศษกองทันตกรรม

รายชื่อทันตแพทย์ออกตรวจวันศุกร์

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต. สุรเดช วรดิถี
พล.ต. สุรเดช วรดิถี
ทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกทันตกรรมหัตถการ

พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ
(ทุกวันศุกร์ ยกเว้นศุกร์ที่ 1 ของเดือน)

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พลตรี มารวย ส่งทานินทร์
พลตรี มารวย ส่งทานินทร์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์
พ.อ.หญิง ปวริศา  ยวงสุวรรณ
พ.อ.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมทั่วไป

พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป
(ทุกวันศุกร์ ยกเว้น ศุกร์สุดท้ายของเดือน)