คลินิกพิเศษกองทันตกรรม

รายชื่อทันตแพทย์ออกตรวจวันจันทร์

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต. สุรเดช วรดิถี T
พล.ต. สุรเดช วรดิถี T
ทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกทันตกรรมหัตถการ

พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
พ.อ.หญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกรักษาคลองรากฟัน

พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน  ไชยรังสฤษดิ์
พ.อ.หญิง พิมพ์นลิน ไชยรังสฤษดิ์
ทันตแพทย์แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกปริทันต์

พอ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
พอ.หญิง ป์รัชญา จรสัมฤทธิ์
ทันตแพทย์แผนกปริทันต์
(ทุกวันจันทร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)
พ.อ. กำแหง พัฒนอริยางกูล
พ.อ. กำแหง พัฒนอริยางกูล
ทันตแพทย์แผนกปริทันต์
(ทุกวันจันทร์ที่ 2, 4 ของเดือน)

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมทั่วไป

พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
พ.อ.หญิง อุมาภรณ์ เถระพัฒน์
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป
(ทุกวันจันทร์ ยกเว้น จันทร์สุดท้ายของเดือน)