คลินิกพิเศษกองทันตกรรม

รายชื่อทันตแพทย์ออกตรวจวันจันทร์

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

พล.ต. สุรเดช วรดิถี
พล.ต. สุรเดช วรดิถี
ทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์
พล.ต. มารวย ส่งทานินทร์

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พ.ท. วสวัตติ์  มัชฌิมาทัศน์
พ.ท. วสวัตติ์ มัชฌิมาทัศน์

ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมหัตถการ

พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
พ.อ.หญิง วิภาจรี วิเชียรโชติ
ทันตแพทย์แผนกทันตกรรมหัตถการ

แผนกปริทันต์

พ.ท.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์
พ.ท.หญิง กมนพร บุณยฤทธิ์
ทันตแพทย์แผนกปริทันต์
(ทุกวันจันทร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

แผนกรักษาคลองรากฟัน

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
พ.ท.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล

ทันตแพทย์แผนกรักษาคลองรากฟัน

แผนกตรวจและพิเคราะห์โรคในช่องปาก

ร.อ. หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี
ร.อ. หญิง ธัญวรัตม์ เกตุศรี

ทันตแพทย์แผนกตรวจและพิเคราะห์โรคในช่องปาก