บริการ

บริการแผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกศัลยกรรมช่องปาก

แผนกศัลยกรรมช่องปากให้บริการตรวจ รักษา  ให้คำแนะนำโรคทางศัลยกรรมช่องปากที่เกี่ยวกับฟัน กระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง การผ่าตัดเพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟัน การรักษาภาวะติดเชื้อในช่องปากและบริเวณข้างเคียง การผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับการรักษาคลองรากฟัน การผ่าตัดรักษากระดูกขากรรไกรหัก การผ่าตัดถุงน้ำและเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดรากเทียม และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและการสบฟันร่วมกับการจัดฟันเป็นต้น


ประเภทผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแผนกศัลยกรรมช่องปาก

1.ผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาในวันนั้น (Out patient):   ให้การรักษาที่ห้องถอนฟัน

2.ผู้ป่วยนัดผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery):ให้การรักษาที่ห้องผ่าตัดเล็ก

3.ผู้ป่วยนัดผ่าตัดใหญ่ (Major Surgery)  :ต้องนอนโรงพยาบาล (Admission) และให้การรักษาที่ห้องผ่าตัดใหญ่

ประเภทงานในแผนกศัลยกรรมช่องปาก

1.งานผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)ได้แก่

            1.1 การผ่าตัดฟันคุด 

            1.2 การผ่าตัดฟันที่ขึ้นไม่ได้ในกระดูกขากรรไกร

            1.3การผ่าตัดกระดูกเพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันปลอม

            1.4 การผ่าตัดรากเทียม

            1.5 การควักถุงน้ำและเนื้องอกขนาดเล็กในกระดูกขากรรไกร

            1.6 การรักษาภาวะติดเชื้อในช่องปากที่มีสาเหตุจากฟัน

            1.7 การผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับแผนกรักษาคลองรากฟัน

            1.8 การผ่าตัดเพื่อรักษาการแตกหักของกระดูกขากรรไกร

            1.9 การผ่าตัดช่วยฟันให้ขึ้นในช่องปาก ร่วมกับการจัดฟัน

         

2.งานผ่าตัดใหญ่ (Major surgery) ได้แก่

            2.1 การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและการสบฟันร่วมกับการจัดฟัน

            2.2 การผ่าตัดถุงน้ำ/เนื้องอกบริเวณกระดูกขากรรไกร