บริการ

บริการแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

แผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองปี โดยมีการให้บริการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งการถ่ายภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย
  • ทันตกรรมป้องกัน การให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยในช่องปากและโภชนาการที่เกี่ยวข้อง การเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ
  • ทันตกรรมบำบัดและบูรณะ ได้แก่ การถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟันน้ำนม ครอบฟันน้ำนม ขูดหินน้ำลาย ใส่เครื่องมือคงสภาพช่องว่างหลังถอนฟัน การจัดฟันเบื้องต้นเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในช่วงเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้
  • ให้การรักษาทางทันตกรรมร่วมกับการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาหรือร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย