บริการ

บริการคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรให้การบริการทำลูกตาเทียม เพดานเทียม จมูกเทียม ใบหูเทียม แก่ผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะนั้น ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม      ได้ตามปกติในการทำงานของคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรของกองทันตกรรมรพ.พระมงกุฎเกล้านั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานงานอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้าร่วมกับทีมจักษุแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า