บริการ

บริการแผนกเอกซเรย์

แผนกX-RAY

แผนกเอกซเรย์ให้บริการถ่ายภาพรังสีในปาก-นอกปากด้วยระบบดิจิทัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การถ่ายภาพรังสีในปาก ( Intraoral radiography ) ได้แก่

            1.1 ภาพรังสีรอบปลายราก (Periapical Radiograph) ทั้งแบบแบ่งครึ่งมุม และเทคนิคขนาน

            1.2 ภาพรังสีกัดปีก (Bite-wing Radiograph )ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

            1.3 ภาพรังสีกัดสบ (Occlusal Radiograph)

  1. การถ่ายภาพรังสีนอกปาก (Extraoralradiography )ได้แก่

            2.1 ภาพรังสีพาโนรามิค (Panoramic Radiograph )

            2.2 ภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง (Lateral Cephalometric Radiograph)

            2.3 ภาพรังสีกะโหลกศีรษะในแนวหน้า-หลัง( PACephalometric Radiograph)

แผนกเอกซเรย์ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้แก่

เครื่องถ่ายภาพรังสีในปาก และตัวรับภาพรังสีระบบดิจิทัล