บริการ

บริการแผนกทันตกรรมประดิษฐ์

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ให้การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาโดยบูรณะฟันที่สูญเสียไปและซ่อมแซมฟันธรรมชาติที่มีอยู่ที่เกิดจากความเสียหายบางอย่าง ให้กลับมาใช้งานได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบดเคี้ยวอาหาร ,ความสวยงามและฟื้นฟูสภาพช่องปากเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยครอบคลุมงานทุกประเภท ดังนี้ ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากและบางส่วน, ฟันปลอมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน และสะพานฟัน), การทำฟันปลอมร่วมกับรากเทียม , งานอวัยวะเทียมบริเวณขากรรไกรและใบหน้า

            ชนิดของงานแผนกทันตกรรมประดิษฐ์

  1. ฟันปลอมถอดได้

                 1.1 ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก

                 1.2 ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานพลาสติก

                 1.3 ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานโลหะ

  1. ฟันปลอมติดแน่น

                 2.1 งานเดือยฟันร่วมกับครอบฟันในฟันที่รักษารากฟันแล้ว

                 2.2 งานครอบฟัน

                 2.3 งานสะพานฟัน

                 2.4 งานฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม

    3.งานอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า&ขากรรไกร