กองทันตกรรม รพ.รร.๖

 

พ.ท.วัชรจักร      อธิปัญญา

หัวหน้าห้อง X-Ray

กองทันตกรรม รพ.รร.๖