พ.อ.สุรเดช      วรดิถี

                               หัวหน้าแผนกศัลยกรรมช่องปาก

 

       

พ.อ.ธีระ       รัตนศักดิ์   (ช่วยราชการ)          พ.อ.สุเมธ       เจียมศรีมงคล  (ช่วยราชการ)

 

                                                                          

พ.อ.บริบูรณ์     นาวาเจริญ  (ช่วยราชการ)                   พ.ท.หญิง สุมาพร     มาลีวงษ์

 

 

      ร.อ.หญิง มธุกานต์    เกตุรัตน์