กองทันตกรรม รพ.รร.๖

 

พ.อ.หญิง ดวงปภัสร์       จาตุรงคกุล

หัวหน้าห้องคลัง สป.

กองทันตกรรม รพ.รร.๖