พ.อ.หญิง จงกลวรรณ     ตันโตทัย

                                 หัวหน้าแผนกทันตกรรมประดิษฐ์

                                        กองทันตกรรม รพ.รร.

 

              

พ.อ.วิรัช  ตระการวิจิตร  (ช่วยราชการ)                   พ.อ.มารวย  ส่งทานินทร์  (ช่วยราชการ)

 

    

พ.ท.หญิง ปนัดดา     สุขปรีดี               พ.ต.หญิง ปวริศา      ยวงสุวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.หญิง เชาวนารถ   อิฐรัตน์             พ.ต.หญิง ดวงรัตน์   พลนิวัตน์วงศ์