พ.ท.หญิง พรทิพย์      วิริยะภาค

                            หัวหน้าแผนกแผนกปริทันต์ 

 

                   

พ.อ.หญิง พัทยา    ปริศวงศ์  (ช่วยราชการ)                  พ.ท.วัชรจักร      อธิปัญญา

 

            

พ.ท.ปรีชากร     วีระประวัติ                            พ.ท.หญิง บุตรี     ปรีชาวิบูลย์

 

 

       พ.ท.หญิง สรนีย์   วงษ์อำนวย