พ.ท.หญิง ธนิดา       ส่งทานินทร์

                                 หัวหน้าแผนกทันตกรรมสำหรับเด็ก

                    

พ.อ.หญิง ดวงปภัสร์    จาตุรงคกุล ( ช่วยราชการ)      พ.อ.หญิง ชิดาภา    บุญสันติสุข ( ช่วยราชการ)

 

 

         

           พ.ต.หญิง ธิรดา      เด่นอุดม                                        พ.ต.หญิง ศุทธิษา    แต่บรรพกุล

 

         พ.ต.หญิง สุลัดดา    สิริทรัพย์ไพบูลย์