กองทันตกรรม รพ.รร.

                

                          พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา     วีรกิตติ

                          หัวหน้าแผนกทันตกรรมจัดฟัน

 

                                                                                                              

  พ.อ.หญิง รัชนี   ใต้ธงชัย ( ช่วยราชการ)                พ.ท.หญิง ชนนันท์     ไตรทรัพย์

     -

         

            พ.ท.ปรันตป์        สุเนตนันท์                          พ.ท.บัณฑิต      เจริญบัณฑิต

 

  

       พ.ต.กมลศักดิ์      จิรรัตนโชติกุล