รายนามผู้อำนวยการกองทันตกรรม รพ.รร.

จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

 
       พล.ต. ภักดี      ศรลัมภ์                        พ.ศ. ๒๔๙๘  ถึง  ๒๕๐๙

 

       พล.ต. เถกิง      ประเสริฐสุนทราศัย     พ.ศ. ๒๕๐๙  ถึง  ๒๕๑๘

 

       พล.ต. ประกอบ    แสงวิเชียร               พ.ศ. ๒๕๑๘  ถึง  ๒๕๒๘         

 

       พล.ต. วิทยา    ลีละวัฒน์                     พ.ศ. ๒๕๒๘  ถึง  ๒๕๓๔

 

       พล.ท. ณรงค์ชัย           แก้วเกษ           พ.ศ. ๒๕๓๔  ถึง  ๒๕๓๕

      พล.ท. ทวีศักดิ์ ทวีศรี                           พ.ศ. ๒๔๓๕  ถึง  ๒๕๓๖

 

      พล.ต. พิภพ     ผลาเกษ                        พ.ศ. ๒๕๓๖  ถึง  ๒๕๓๘

 

      พล.อ. อภิศักดิ์  จงรักษ์                         พ.ศ. ๒๕๓๘  ถึง  ๒๕๔๔        

 

       พล.ท.หญิง นวรัตน์     สุนทรวิทย์       พ.ศ. ๒๕๔๔  ถึง  ๒๕๔๖

 

      พ.อ.หญิง สกูล สมตัว                          พ.ศ. ๒๕๔๖  ถึง  ๒๕๔๘

      พ.อ.หญิง ภัสสรา   ลาวัณย์ทักษิณ      พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึง  ปัจจุบัน