กองทันตกรรม รพ.รร.๖

 

พ.อ.หญิง วิภาพร     หิรัญสุทธิกุล

หัวหน้าแผนกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

กองทันตกรรม รพ.รร.๖