พ.อ.หญิง นวลรัตน์      จิตตินันทน์

หัวหน้าแผนกรักษาคลองรากฟัน

 

                

พ.อ.หญิง สาวิตรี  พรรณจิตต์ (ช่วยราชการ)                   ร.อ.สุรพันธ์  สีขำ (ช่วยราชการ)

 

               

     ร.อ.หญิง พิมพ์นลิน    ภารัญนิทย์                            ร.อ.หญิง ขวัญจิต     บุญประเสริฐ