ฝ่ายกิจการพิเศษ

 

พ.อ.หญิง ภัสสรา     ลาวัณย์ทักษิณ

ผู้อำนวยการกองทันตกรรม

 

 
 

 

 

 

 

 

พ.อ.หญิง วิชชุดา   เศรษฐสุนทรี

รองผู้อำนวยการกองทันตกรรม

รับผิดชอบการควบคุมภายใน

 

 

ห้องคลังสป.ทันตกรรม

พ.อ.หญิง ดวงปภัสร์  จาตุรงคกุล

 

องค์กรแพทย์ และ ความเสี่ยง

พ.อ.หญิง นวลรัตน์  จิตตินันทน์

 

 

กรรมการยา

พ.อ. สุรเดช  วรดิถี

 

 

กพร.

พ.อ.หญิง จงกลวรรณ  ตันโตทัย

 

 

วิชาการ

พ.ท.หญิง รัชนี  ใต้ธงชัย

 

 

ประชาสัมพันธ์

พ.ท.หญิง ชนนันท์  ไตรทรัพย์

 

 

CPR

พ.ท.หญิง สุมาพร  มาลีวงษ์

 

 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พ.ท. ปรีชากร  วีระประวัติ

 

 

 

IT สารสนเทศ

พ.ท. ปรันตป์  สุเนตนันท์

 

 

 

๕ ส.

พ.ท.หญิง ศีจิต  เลาหะคามิน

 

 

 

PCT.

พ.ต.หญิง อรปภา  หอมวิเศษวงศา

 

 

ESB. และสิทธิผู้ป่วย

พ.ต.หญิง สุลัดดา  สิริทรัพย์ไพบูลย์

 

 

IC และ CDS.

พ.ท.หญิง สรนีย์  วงษ์อำนวย